Financovanie elektroodpadu v SR

Fórum environment-economy-club

Wann 14.02.2013 um 14:00 bis
17.02.2013 um 20:00
Wo Hotel AVANCE, Medená 9, Bratislava
Termin übernehmen vCal
iCal

Diskusné fórum je určené pre top manažérov firiem, výrobcov elektrozariadení, kolektívne systémy, spracovateľov a recyklátorov, zástupcov štátnej správy a samosprávy v SR a odbornú verejnosť.


Program | od 14.00
 Zástupca MŽP |
Financovanie elektroodpadov v SR, zámery MŽP SR v oblasti financovania odpadového hospodárstva SR
 Ing. Alexander HANOUSEK | Ekolamp s.r.o., Česká republika
Financovanie zberu a zhodnocovania opotrebovaných elektrozariadení v ČR
 Mgr. Peter VALENT | Koordinačné centrum zberu elektroodpadu v SR
Návrh na financovanie zberu a zhodnocovania elektroodpadu zo strany výrobcov
 Mag. Annamária TÓTHOVÁ | NH Hager Niederhuber Advokáti, s.r.o.
Hranice štátnej regulácie zodpovednosti výrobcu

Diskusné fórum | od 16.00
TÉMY: Je potrebné v SR meniť súčasné pravidlá financovanie zberu a zhodnocovania elektroodpadu? Ak áno – do akej miery? Bude sa princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov posilňovať? Aký je pohľad miest a obcí na financovanie odpadového hospodárstva? Ako financujú zber a zhodnocovanie elektroodpadov v Českej republike a iných krajinách EÚ?
Pozvaní hostia:
 Ing. Peter Žiga, PhD. | minister životného prostredia SR
 Viera Krakovská | podpredsedníčka ZMOS
 Mgr. Peter Valent | zástupca Koordinačného centra elektroodpadu
 Ing. Jozef Kozák | výkonný riaditeľ SEWA, a.s.
 RNDr. Vojtech Chovanec | prezident Asociácie spracovateľov elektropodadu (ASEO)
 Ing. Jozef Vašina | konateľ ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

 

Pozvánka na podujatie


Vortragende/Moderatoren NHP