7. ročník kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2011

When Nov 10, 2011
from 09:00 AM to 10:00 PM
Where Kongress Zentrum Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovakia
Add event to calendar vCal
iCal
More Information can you find HERE.
Fotos aus dem Seminar finden Sie HERE.

Themes:

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

Odpadové hospodárstvo SR v súradniciach politík EÚ  ·  Realizácia rámcovej smernice o odpadoch 98/ 2008 ES a Plán pre dosiahnutie efektívneho využívania zdrojov ako jedna z vlajkových iniciatív Stratégie EURÓPA  2020 · FEAD a jeho aktivity v EÚ · Program odpadového hospodárstva Rakúska

  • Od zneškodňovania odpadu k využívaniu zdrojov

Smeruje Slovensko k recyklačnej spoločnosti?  Alebo aký je separovaný zber odpadov na Slovensku? · Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a mestách ČR · Skúsenosti s realizáciou separovaného zberu v SR · Rozšírená zodpovednosť výrobcov pri nakladaní s odpadmi resp. zabezpečovaní separovaného zberu odpadov

  • Energetické zhodnocovanie odpadov

Komunálny  odpad a energetická bezpečnosť SR · Spoluspaľovanie odpadov v Európe · Bioplyn – využívanie a perspektívy SR · Spaľovanie odpadov v SR


Lecturer / Moderators NHP