Sachverstand im Regulierungsrecht

(2013)

Sachverstand im Regulierungsrecht

in: WiR - Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg.), Sachverstand im Wirtschaftsrecht, Linde, S. 189-209