Nová Európska rámcová smernica o odpadoch od "Spoločnosti zbavujúcej sa odpadu" k "Európskej recyklačnej spoločnosti" (spolu s Tóthová)

Odpady, Januar 2009