Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v odpadovom hospodárstve

Martin Šenkovič

Odpady 9/2012